Sproch vum Mount

Mir hoffen dir hat eng wonnerbar Ouschterzäit. Aumônerie@EPSA

_________________________________________________

_________________________________________________

Den 2.Februar war Liichtmëssdag.

Mir all brauche vun Zäit zu Zäit een, deen ewéi ee  ''Liicht'' an eisem Liewen ass. 

Mir selwer awer kënnen och ee ''Liicht'' sinn fir Anerer. 

Iech all eng erhuelsam Fuesvakanz.

D'Team Aumônerie EPSA

_________________________________________________

Mir wënschen iech GEDOLD.
Zesumme packe mir dat.
Mir sinn fir iech do.
D'Aumônerie vun der École privée Sainte-Anne.