06122017

De Kleeschen am Sainte-Anne

De Kleeschen mat sengen villen Helfer ass an der école privée Sainte Anne ukom.
Merci un d'Klassen 1GCG-1, 1GCG-2, 1GSO-1,T3CM-1 an T3CM-2.