21102019

Assemblée générale de l'association des parents

Op der Assemblée vun der APE kruuten déi bëscht Schülerinnen an der VIESO e Prais. Och déi Schülerinnen déi hir Klass op engem héieren Niveau erfollegraich ofgeschloss hunn, kruuten den Sainte-Anne Award iwwereecht. D'Chorale vum Sainte-Anne huet daat Ganzt encadréiert. Der Elterenvereenegung e groussen Merci fir hir Hëllef uerchtert d'Joër.